Navigatie

 

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als pdf.

Inhoudsopgave

 1. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870
 2. Toepasselijkheid
 3. Opdrachten
 4. Uitvoering opdrachten
 5. Honorarium en kosten
 6. Betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Merkregistratie
 9. Toepasselijk recht


Artikel 1: Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870

Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 is een handelsnaam van Van Zinnicq Bergmann Advocaten BV.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers van Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 verstrekken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Van Zinnicq Bergmann Advocaten BV, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon of advocaat zal worden uitgevoerd.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Uitvoering opdrachten

 1. De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 4. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Honorarium en kosten

 1. Ter zake van uitgevoerde werkzaamheden komt Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 een honorarium en verschotten toe, te vermeerderen met BTW.
 2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 ten behoeve van de opdrachtgever heeft gedaan, zoals: griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris procesadvocaat en dergelijke. Anderzijds zijn verschotten de niet te specificeren kantoorkosten, zoals: porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke, welke kosten forfaitair worden bepaald op 5% van het verschuldigde honorarium. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 is gerechtigd dit bedrag te verhogen met 1 %.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
 4. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 is gerechtigd voornoemde uurtarieven te wijzigen.
 5. De verschuldigde verschotten zullen periodiek en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Ten aanzien van het honorarium is Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 gerechtigd een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel de einddeclaratie worden verrekend.
 7. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen en declaraties van Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870, zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening, betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij een vertragingsrente van 1 % per maand of gedeelte van een maand verschuldigd zijn.
 3. Indien de opdrachtgever de facturen en declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 4. Indien de opdrachtgever een factuur meer dan 14 dagen onbetaald laat, dan wel een voorschotdeclaratie niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 gerechtigd zijn zonder nadere ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 en haar vennoten, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 onder die verzekering draagt.
 2. Als om welke reden ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten.
 3. Niet alleen Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden, inclusief voornoemde aansprakelijkheidsbeperking, een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer bij Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 werkzaam zijn, zulks met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Merkregistratie

 1. Deze algemene voorwaarden maken eveneens deel uit van alle overeenkomsten waarbij Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 partij is, voorzover Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 in het kader van die overeenkomsten opdrachten aanvaardt, strekkend tot:
  1. het (doen) deponeren en doen registreren van merken als bedoeld in art 2.1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom en de daarmee overeenkomende bepalingen in de wetgeving van landen buiten het gebied van de Benelux;
  2. het adviseren omtrent de mogelijkheid/wenselijkheid van het (doen) deponeren en doen registreren als hierboven onder a. bedoeld.
 2. De hierboven onder a. genoemde werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd tegen vooraf opgegeven kosten. In gevallen waarin dit niet mogelijk was, worden de kosten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn geworden doordat de opdrachtgever nalaat (tijdig) instructies te verstrekken, alsmede de onder b. genoemde werkzaamheden, worden in rekening gebracht volgens het door de Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 voor Intellectueel Eigendomsrecht gehanteerde uurtarief.
 3. De met betrekking tot de onder de hierboven onder a genoemde werkzaamheden in rekening gebrachte taksen, zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast voor zover die niet zijn opgenomen in de vooraf opgegeven kosten.
 4. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten van door haar ingeschakelde derden, dan wel voor aan hen toe te rekenen schade.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan in verband met opdrachten die de opdrachtgevers van Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 verstrekken, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Terug naar inhoudsopgave

Gratis spreekuur
Voor ieder rechtsgebied ben je welkom op ons gratis spreekuur.