Navigatie

 

Algemene voorwaarden

Download:
Algemene voorwaarden VZB

Inhoudsopgave:

 1. Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870
 2. Toepasselijkheid
 3. Opdrachten
 4. Uitvoering opdrachten
 5. Honorarium en kosten
 6. Betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Beëindiging van de overeenkomst
 9. Conversie
 10. Toepasselijk recht
 11. Wijziging van deze algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870

Van Zinnicq Bergmann advocaten sinds 1870 is de handelsnaam van de Vennootschap Van Zinnicq Bergmann Advocaten BV, welke naar Nederlands recht ten doel stelt het uitoefenen van de rechtspraktijk. De Vennootschap is statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17221227.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de Opdrachtgever en de Vennootschap gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele uit de opdracht voortvloeiende aanvullende- en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet aanvaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van de Vennootschap, doch tevens voor alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook zijn betrokken bij de door de Vennootschap te verrichten dienstverlening. Daaronder worden nadrukkelijk tevens verstaan vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor de Vennootschap werkzaam zijn alsmede hun erfgenamen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 3: Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Van Zinnicq Bergmann Advocaten BV, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon/personen of advocaat/advocaten zal worden uitgevoerd.
 2. De Vennootschap verlangt volledige medewerking bij het vaststellen van de identiteit van de opdrachtgever. In geval de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing is, zal de Vennootschap – ondanks haar beroepsgeheim – melding moeten maken van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten.
 3. De werking van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) Burgerlijk Wetboek wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. De Vennootschap zal, alvorens één of meerdere personen bij de opdracht te betrekken, welke niet, direct of indirect, aan de Vennootschap is danwel zijn verbonden, daarover in overleg treden met de Opdrachtgever. Indien dit overleg ertoe leidt dat niet aan de Vennootschap verbonden personen bij de opdracht worden betrokken, zal iedere aansprakelijkheid voor fouten, gemaakt door deze niet aan de Vennootschap verbonden personen, integraal zijn uitgesloten.
 5. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft de Vennootschap het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de Opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. De Vennootschap zal alsdan haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.
 6. Het bovenstaande geldt ook bij de opzegging van de opdracht door de Opdrachtgever in geval een tijdsafhankelijke honorering is overeengekomen. In geval van fixed fee is de Vennootschap niet tot enige terugbetaling of creditering gehouden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4: Uitvoering opdrachten

 1. De overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en de Vennootschap wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever.
 2. Derden kunnen aan de werkzaamheden van de Vennootschap geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever dient de Vennootschap te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden, direct of indirect, door de werkzaamheden die de Vennootschap ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 3. Bij de uitvoering van de opdracht neemt de Vennootschap de terzake geldende regelgeving in acht. Daaronder worden in ieder geval begrepen Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 4. De Vennootschap zal zich naar de norm van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot inspannen om het door de Opdrachtgever beoogde resultaat te behalen. Evenwel wordt nadrukkelijk niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat ook wordt bereikt.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5: Honorarium en kosten

 1. De Vennootschap verricht werkzaamheden voor de Opdrachtgever waarvoor de Vennootschap een honorarium in rekening brengt. Dit honorarium wordt vermeerderd met BTW. Daarnaast worden eventuele verschotten (de te specificeren uitgaven die de Vennootschap ten behoeve van de Opdrachtgever doet), zijnde onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, salaris procesadvocaat en reis- en verblijfskosten, eveneens bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een honorarium berekend conform het in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, dan wel het uurtarief vermeld op de website www.vzb.nl . Bij verschil van mening over de hoogte van het uurtarief beslist de Vennootschap bindend.
 3. De Vennootschap is gerechtigd voornoemde uurtarieven te wijzigen, welke wijziging ten minste 5% mag bedragen.
 4. Het honorarium en eventuele verschotten mogen en zullen tussentijds periodiek en bij voorkeur maandelijks in rekening gebracht worden. Door de Opdrachtgever betaalde voorschotten worden verrekend bij tussentijdse- en einddeclaraties.
 5. Ten aanzien van het honorarium is de Vennootschap gerechtigd een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel de einddeclaratie worden verrekend. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
 6. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, tot het einde van het kalenderjaar waarin de opdracht door de Vennootschap werd aanvaard en kunnen jaarlijks door de Vennootschap worden aangepast.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6: Betaling

 1. Declaraties van de Vennootschap dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever heeft nadrukkelijk geen bevoegdheid tot verrekening of opschorting van de betaling.
 2. De Vennootschap is bevoegd haar declaraties te verrekenen met de voor de Opdrachtgever ontvangen gelden, ook als deze ontvangen worden door de Stichting Beheer Derdengelden VZB. De Opdrachtgever machtigt de Vennootschap daartoe uitdrukkelijk.
 3. Bij niet tijdige betaling heeft de Vennootschap het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van de opschorting, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal tevens, aldus vanaf veertien dagen na factuurdatum, de wettelijke (handels)rente, verschuldigd zijn.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zal de Vennootschap gerechtigd zijn tevens kosten van invordering, zowel in- als buiten rechte, in rekening te brengen, welke tenminste zullen bedragen 10% van de verschuldigde hoofdsom. Voorts is Opdrachtgever verplicht de werkelijk gemaakte advocaatkosten bij een procedure te vergoeden als deze de toe te wijzen proceskostenveroordelingen overschrijden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, welke aansprakelijkheid van de Vennootschap met zich meebrengt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de door de Vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico van de Vennootschap. De verzekeraar van de Vennootschap – Mutsaerts verzekeringen & pensioen – is gevestigd te (5000 HC) Tilburg aan de Ringbaan West 240 (postbus 9102).
 2. Voor zover sprake is van aansprakelijkheid voor enige gebeurtenis, welke om welke reden dan ook niet gedekt wordt door de door de Vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot een bedrag gelijk aan het tot aan het moment van de gebeurtenis aan de Opdrachtgever gefactureerde en door de Opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro).
 3. Indien een door de Vennootschap ingeschakelde derde haar aansprakelijkheid beperkt, op welke wijze dan ook, zal de Vennootschap bevoegd zijn deze aansprakelijkheidsbeperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden zonder vooroverleg met de Opdrachtgever.
 4. Iedere aanspraak jegens de Vennootschap en jegens alle natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect en op welke wijze dan ook zijn betrokken bij de door de Vennootschap te verrichten dienstverlening en ieder recht op schadevergoeding vervallen in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, tenzij deze eerder verjaart op grond van toepasselijk recht. Het bepaalde in artikel 6:89 BW wordt hiermee niet uitgesloten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Nadat de Vennootschap de werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft beëindigd, wordt het dossier gesloten. Indien schriftelijk niet anders wordt overeengekomen, zal het dossier worden gearchiveerd.
 2. Het dossier kan door de Opdrachtgever worden opgevraagd gedurende vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever verplicht is de daaraan verbonden kosten te vergoeden.
 3. Na verloop van deze vijf jaar is de Vennootschap bevoegd het dossier te vernietigen.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9: Conversie

 1. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of niet meer voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving wordt deze bepaling (geacht te zijn) aangepast zodanig dat deze bepaling wel voldoet aan de (alsdan) vigerende wet- en regelgeving.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op alle tussen de Vennootschap en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen tussen de Vennootschap en de Opdrachtgever, is uitsluitend de rechtbank Oost Brabant te ’s-Hertogenbosch bevoegd daarvan kennis te nemen, dan wel ter uitsluitende keuze van de Vennootschap de rechtbank die volgens de vigerende competentieregels bevoegd is.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11: Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. De Vennootschap mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met u.
 2. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien u niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden u zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Terug naar inhoudsopgave

Gratis spreekuur
Voor ieder rechtsgebied ben je welkom op ons gratis spreekuur.