Navigatie

 

(Wets)wijzigingen per 1 januari 2014

Algemeen

Sedert 4 jaar gelden twee vaste momenten waarop wetten gewijzigd kunnen worden namelijk op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Voor ministeriële regelingen zijn er vier van zulke momenten per jaar: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Het is daarom een goed moment om de eerste blog van het nieuwe jaar te gebruiken om enkele wetswijzigingen te benoemen. De meeste wijzigingen zijn relatief klein en onbeduidend en zullen weinig mensen raken. De lijst zal dan ook niet uitputtend zijn.

Prijzen

Veel wijzigingen betreffende prijswijzigingen. Zo gaan de griffierechten omhoog, alsook de eigen bijdrages voor toevoegingen. Verder weten de accijnzen de prijzen op te drijven en gaat ook de belasting op leidingwater omhoog.

De laagste belastingschijf wordt aangepast en ook de hypotheekrenteaftrekmogelijkheid.

Ook de strafrechtelijke boetes gaan om hoog.

De exacte verhogingen zijn op de site van de overheid terug te vinden.

Daarentegen stijgt ook het minimumloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2014 € 1.485,60 per maand, € 342,85 per week, € 68,57 per dag.

Het wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector stijgt naar € 230.474,00, zie daarvoor Regeling houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2014.

De verplichting om op maandag post te bezorgen vervalt en de prijs van een postzegel stijgt.

Ook de AOW leeftijd stijgt en gaat in met 65 jaar en 2 maanden.

Arbeidsrecht

Enkele belangrijke wijzigingen vinden plaats in het arbeidsrecht.

Voorheen werden ontslagvergoedingen om fiscale redenen in stamrechtconstructies geplaatst. Vanaf 1 januari 2014 kan een ontslagvergoeding niet meer onbelast worden omgezet in een stamrecht. Dat betekent dat direct belasting betaald moet worden over een ontslagvergoeding.

Per 1 januari kunnen buitensporige bonussen worden aangepast of zelfs teruggevorderd !

Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie (‘claw back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De regeling geldt voor bestuurders van alle NV’s en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt.

Schenkingen

Tekst van de Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers.

Interessant is wel de regeling Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting. Deze geldt al vanaf 1 oktober 2013, maar is toch vermeldenswaardig.

■De eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd naar € 100.000. Deze vrijstelling was in 2013 € 51.407 voor een schenking van een ouder aan een kind.

■Het hoeft niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind.

■De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:

■Het verwerven van een eigen woning

■Het aflossen van een eigenwoningschuld

■De kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning

■De afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht

■Het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning.

De notaris blijft de aangewezen persoon om u hierover meer inlichtingen te verstrekken, ook al is per 1 januari 2014 een notariële akte niet meer vereist voor schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden.

Curatele

Regelingen terzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap worden ingrijpend gewijzigd. Zo wordt het niet langer mogelijk om onder curatele te worden gesteld wegens verkwisting. Bewindvoering is dan wel een mogelijkheid. Ook worden strengere eisen gesteld aan curatoren, mentoren en bewindvoerders. Voor informatie kunt u bij ons kantoor terecht.

Indexering alimentatie

Tenslotte nog de indexering van de alimentatie op grond van artikel 1 :402a BW: deze gaat per 1 januari 2014 met 0,9 % omhoog.

Marlous Weerts

TAGS

Ontvang onze gratis juridische tips
Van Zinnicq Bergmann advocaten publiceert regelmatig een gratis e-mail-nieuwsbrief met daarin juridische tips. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.